Thi công sàn gỗ công nghiệp

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT KHÔNG GIAN MỞ

I.Sàn gỗ - Laminate Flooring

Lo¹i hµng

Lo¹i hµng

Gi¸ b¸n lÎ hoµn thiÖn

(VN§/m2)

 

 

 

 

DÇy: 12.3mm – MÆt sÇn

§Æc tÝnh: tiªu chuÈn, HDF mÇu n©u, bÒ mÆt kiÓu sÇn kiÓu embossment, Líp bÒ mÆt ®­îc lµm bëi MEAD (American), Líp v©n gç ®­îc lµm bëi Sueddecor vµ Schattdecor, kho¸ hÌm, chèng thÊm c¹nh,

B¶o hµnh: 25n¨m

KÝch th­íc : 1215mm x 193mm x 12.3 mm

§ãng gãi: 5tÊm/hép; 1.1725m2/hép

M· mµu: D123, D126, D127,D139

 

 

 

435,000

DÇy 12.3mm – MÆt bãng

§Æc tÝnh: tiªu chuÈn, HDF mÇu n©u, bÒ mÆt bãng kÝnh ®Æt biÖt kiÓu High definition gloss, C¹nh v¸t gièng gç tù nhiªn, Líp bÒ mÆt ®­îc lµm bëi MEAD (American), Líp v©n gç ®­îc lµm bëi Sueddecor vµ Schattdecor, kho¸ hÌm, chèng thÊm c¹nh,

B¶o hµnh: 25n¨m

KÝch th­íc : 1213mm x 143mm x 12.3 mm

§ãng gãi: 10tÊm/hép; 1.7346m2/hép

M· mµu: 306, 308, 309, 310

 

 

495,000

Kronomax

Premium Supper V-Series (dÇy 12.3mm) – MÆt bãng th­êng

§Æc tÝnh: HDF mÇu n©u, C¹nh Ðp v¸t gièng gç tù nhiªn, MÆt bãng (Mirror), kho¸ hÌm, chèng thÊm c¹nh

B¶o hµnh: 20n¨m

KÝch th­íc: 808mm   x 130mm x 12.3mm

§ãng gãi: 20tÊm/hép; 2.1008m2/hép

M· mµu: 3856, 9238, A826, A867, 8224, 9615

 

 

 

315,000

Premium Supper HG-Series (dÇy 12.3mm) – MÆt bãng kÝnh

§Æc tÝnh: HDF mÇu n©u, C¹nh Ðp v¸t gièng gç tù nhiªn, MÆt bãng kÝnh (High Glossy), kho¸ hÌm, chèng thÊm c¹nh

B¶o hµnh: 20n¨m

KÝch th­íc: 808mm   x 130mm x 12.3mm

§ãng gãi: 20tÊm/hép; 2.1008m2/hép

M· mµu: HG8256, HG8078, HG09009-1, HG6005-3, HG08201-5, HG8191

 

 

 

325,000

Premium Supper WG-Series (dÇy 12.3mm)MÆt sÇn kiÓu v©n

§Æc tÝnh: HDF mÇu n©u, C¹nh Ðp v¸t gièng gç tù nhiªn, MÆt sÇn gi¶ v©n gç (Wood Imitated), kho¸ hÌm, chèng thÊm c¹nh

B¶o hµnh: 20n¨m

KÝch th­íc: 808mm x 130mm x 12.3mm

§ãng gãi: 20tÊm/hép; 2.1008m2/hép

M· mµu: WG189, WG588, WG516, WG396,

335.000

Virgin

DÇy 8.3mm – MÆt sÇn

§Æc tÝnh: HDF mÇu n©u, MÆt sÇn, kho¸ hÌm,

B¶o hµnh: 15 n¨m, KÝch th­íc: 1214mm x 195mm x 8.3mm

§ãng gãi: 8tÊm/hép; 1.89384m2/hép

M· mµu: 6335, A269, 4136, 8183,8056,2232

 

 

 

215,000

DÇy 12.3mm – MÆt lôa

§Æc tÝnh: HDF mÇu n©u, C¹nh Ðp v¸t gièng gç tù nhiªn, MÆt Silk, kho¸ hÌm,

B¶o hµnh: 15n¨m,KÝch th­íc: 808mm x 103mm x 12.3mm

§ãng gãi: 20tÊm/hép; 1.6648m2/hép

M· mµu: 3856, 3839, 0221, 9605

 

 

275,000

DÇy 12.3mm – MÆt bãng kÝnh

§Æc tÝnh: HDF mÇu n©u, C¹nh Ðp v¸t gièng gç tù nhiªn, MÆt bãng kÝnh,, kho¸ hÌm, chèng thÊm c¹nh

B¶o hµnh: 15 n¨m, KÝch th­íc: 808mm x 130 x 12.3mm

§ãng gãi: 20tÊm/ hép; 2.1008m2/ hép

M· mÇu: 7218, 7175 ,6051, 6123, 7512, 7542, 7049,6122,5358,6251

 

 

 

295,000

II. Ván ép cầu thang:

STT

Lo¹i hµng

Gi¸ hoµn thiÖn

(VN§/m dµi)

 

1

Ốp cÇu thang: mÆt bËc vµ cæ bËc

§Æc tÝnh: cïng chÊt liÖu cña sµn gç Kronomax, dÇy 15mm, mÇu 9238,9615

(Kh«ng ¸p dông cho cÇu thang cã h×nh thï ®Æc biÖt, d¹ng dÎ qu¹t, ch­a cã nÑp chØ t­êng, mòi cÇu thang)

Khæ réng d­íi 0.8m

 

900,000

2

Ốp cÇu thang: mÆt bËc vµ cæ bËc

§Æc tÝnh: cïng chÊt liÖu cña sµn gç Kronomax, dÇy 15mm, mÇu 9238

(Kh«ng ¸p dông cho cÇu thang cã h×nh thï ®Æc biÖt, d¹ng dÎ qu¹t, ch­a cã nÑp chØ t­êng, mòi cÇu thang)

Khæ réng tõ trªn 0.8m ®Õn 1.2m

 

1200,000

II. Các loại phụ kiện lắp đặt – cầu thang:

TT

Tªn s¶n phÈm

Gi¸ b¸n

(VN§/m)

1

Phµo ch©n t­êng

35.000

2

Phµo ch©n t­êng Laminate

50.000

 

3

Ke kü thuËt nhùa cho lo¹i sµn dÇy 8mm

(nèi phßng, vu«ng, v¸t, mòi bËc)

45.000

 

4

Ke kü thuËt nhùa cho lo¹i sµn dÇy 12mm

(nèi phßng, vu«ng, v¸t, mòi bËc)

55.000

5

Ke mòi bËc dïng cho lµm cÇu thang

100,000

6

Phµo chØ ch¹y ®Çu håi cña cÇu thang

50,000

Ghi chó:           - Gi¸ trªn lµ gi¸ ch­a bao gåm thuÕ VAT.

- Gi¸ trªn lµ gi¸ ®· bao gåm chi phÝ nh©n c«ng l¾p ®Æt, xèp tr¸ng nilon dÇy 2mm, chi phÝ vËn chuyÓn trong néi thµnh TP. Hµ Néi, vËt t­ tiªu hao...

Chúng tôi nhận làm trọn gói HOÀN THIỆN NỘI THẤT gồm:

  • THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THIẾT KẾ NỘI THẤT
  • THI CÔNG NỘI THẤT:Trên nhiều chất liệu như:Gỗ tự nhiên (gỗ Hương, gỗ Sồi, Dổi, Lim, Căm Xe, Xoan Đào), gỗ Veneer,Laminate, MFC, MDF, kết hợp vật liệu khác.
  • CẢI TẠO:sửa chữa cải tạo nhà,hoàn thiện xây dựng, Thi công điện nước, thạch cao vv...

* VỚI TIÊU CHÍ:“Giá thành phù hợp-Chất lượng đảm bảo-Tiến độ nhanh- Dịch vụ hậu mãi tốt”

 altHãy gọi cho chúng tôi, để bạn được phục vụ tốt nhất!

 

Chúng tôi cam kết 100% chất lượng sản phẩm đạt theo yêu cầu của khách hàng.

Website: http://khonggianmo.vnhttp://thietkekgm.vn/

 http://hoanthiennoithat.vn/ - https://thicongnoithatkgm.com/

 

 

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: